H.H. Gopal Krishna Goswami

Disciple of HDG A. C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada

HDG A. C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada

Founder-Acarya of the International Society
for Krishna Consciousness

Audio Lectures

1. Mitrotsava

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date : 2015-01-14

Language : english

2. Annual Day - Bhaktivedanta Hospital

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date : 2011-01-11

Language : english

3. Narasimha Caturdashi

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date : 2014-05-13

Language : english

4. 36th Anniversary of ISKCON Juhu

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date : 2014-01-15

Language : english

5. Pastimes of Srila Madhavendra Puri

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date : 2011-03-18

Language : english

6. Narasimha Lila

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date : 2010-05-27

Language : english

7. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kore More

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

8. Mahamantra Ramarajya Prapta Karne Ka Ekmatra Upaya

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

9. Guru-Shishya Sambandha tatha Brahmatva Ki Yogyatayein

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

10. Sri Krishna Sarvotama Mitra Hain

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

11. Jiva-daya

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

12. Vyasa Puja Lecture

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date : 2006-08-18

Language : hindi

13. Para Dukha Dukhi

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

14. Bhautiktavadi Aur Adhyatmiktavadi Mein Antar

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

15. Gauraksha Ka Mahatva

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

16. Bhakti Ke Niyamo Ka Palan

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

17. Samarthya Aur Aishwarya Ka Prayog Bhagavan Ki Seva Mein

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

18. Bhakti-yoga se Bhagavad Prapti

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

19. Bhagavad Naam Mein Ruchi

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

20. Pustak Vitaran Ki Seva

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

21. Krsna - The Cause of all Causes

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

22. Goal of Life

Name : H.H.Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

23. Engage Yourself in the Service of the Lord

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

24. Concentrate Mind on the Supersoul

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

25. Krsna Consciousness Makes One Fearless

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

26. Chaitanya Lila

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

27. Bhakti-lata Bija

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : hindi

28. Instruction of the Spiritual Master

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

29. Expert Management of Pious and Impious Activities

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

30. Cleanse the Mind - Cleanse the Consciousness

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

31. Shiva blesses One Easily

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

32. The Essence of all Knowledge

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

33. Lord Krishna - The Creator

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date :

Language : english

34. Bhagavad-prema Utpatti ki Anivaaryata

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date : 1982-10-28

Language : hindi

35. Pracharak Bhagavan Ke Sabse Priya

Name : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaja

Date : 2014-12-03

Language : hindi